Kaš­to­nų alė­ja at­ko­vo­ta – ini­cia­ty­vi Šiaulių bend­ruo­me­nė pri­ver­tė Sa­vi­val­dy­bę iš­siaiš­kin­ti, jog nė­ra pa­grin­do ma­siš­kai kirs­ti kaš­to­nus

Ko­dėl taip ski­ria­si jos iš­va­dos nuo pro­jek­to dend­ro­lo­gės?

„Mū­sų bė­da, kad ne­tu­ri­me daug apie au­ga­lus iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų: kas priei­na prie pro­jek­tų, tas ir da­ro. Gal kaip nors išeis, o kai trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, taip ir išei­na. Pap­ras­čiau­siu ke­liu ei­na­ma – ša­li­na me­džius dėl re­konst­ruk­ci­jų, iš­kirs vi­sus prie ke­lio – ir pa­pras­čiau dar­bus da­ry­ti, ir la­pų šluo­ti ne­rei­kia, – sa­kė L. Strai­gy­tė. – O mies­te jau­ni me­džiai la­bai sun­kiai pri­gy­ja, to­dėl to­kius ma­si­nius kir­ti­mus la­bai ne­pro­tin­ga da­ry­ti ir žmo­nes tai blo­gai vei­kia. Pjau­ti ir at­so­din­ti me­džius rei­kė­tų frag­men­tais.“ (Linas Straigytė, dendrologė)

NAUJI MEDELIAI JAU VARGSTA: “Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je teig­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė yra at­li­ku­si ir dau­giau dend­ro­lo­gi­nių ty­ri­mų. No­ri­ma iš­siaiš­kin­ti, kaip me­džius rei­kia pri­žiū­rė­ti ir kiek tai kai­nuos. Pla­nuo­ja­ma to­kią pa­slau­gą pirk­ti, nes re­konst­ruo­ja­mo­se gat­vė­se „rei­kės at­so­din­tus me­džius pri­žiū­rė­ti“. Pa­si­da­ly­ta ir pa­vyz­džiu: Vil­niaus gat­vės anks­čiau at­nau­jin­tos bul­va­ro da­lies lie­pos vargs­ta, nes „į per ma­žas duo­bes so­din­tos“ ir „vien lais­ty­mo joms neuž­ten­ka“.

Šiauliečiai apgynė kaštonus, dabar gins prokurorai

2018 m. gegužės 9 d.
Rūta JANKUVIENĖ, ruta@skrastas.lt

Skrastas.lt

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė va­kar pa­gar­si­no, jog „į stal­čių pa­dės“ Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pla­nuo­ta iš­pjau­ti vi­sus kaš­to­nus. Vi­si jie bu­vo pri­pa­žin­ti blo­gos būk­lės, bet tai pa­nei­gė pa­pil­do­mas me­džių ty­ri­mas. Jo pa­rei­ka­la­vo ini­cia­ty­vi bend­ruo­me­nė. Sa­vi­val­dy­bė pa­te­ko į pro­ku­ro­rų aki­ra­tį – po „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų jie sa­vo ini­cia­ty­va pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo.

Ge­ri – 54, blo­gi – 14 me­džių

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­ri­jus Ve­lič­ka pri­sta­tė pa­pil­do­mo dend­ro­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Jie to­kie, kad, M. Ve­lič­kos žo­džiais, „ten­ka grįž­ti į pra­džią”: ko­re­guo­ti ar net iš nau­jo reng­ti re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­ri­jus Ve­lič­ka

Kai paaiš­kė­jo, jog pro­jek­tuo­to­jų sam­dy­ta dend­ro­lo­gė alė­jos me­džius ver­ti­no „tik iš akies“, Sa­vi­val­dy­bė, spau­džia­ma mies­tie­čių, už­sa­kė pa­pil­do­mą ty­ri­mą. Jį at­li­ko Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­to do­cen­tė dr. Li­na Strai­gy­tė. Dau­gu­mą kaš­to­nų ji pri­pa­ži­no vi­du­ti­nės ir pa­ten­ki­na­mos būk­lės.

„Dend­ro­lo­gė įver­ti­no alė­jo­je au­gan­čius 68 kaš­to­nus, iš jų 54 siū­lo pa­lik­ti, o 14 yra blo­gos būk­lės, dėl jų siū­lo įvai­rius spren­di­nius, – pa­gar­si­no D. Griš­ke­vi­čius, bet neį­var­di­jo ko­kius. – Ava­ri­nės būk­lės nė­ra nė vie­no me­džio, bet tai ne­reiš­kia, jog vi­sai nė­ra jo­kio pa­vo­jaus.“

Kaš­to­nams, ke­lian­tiems di­džiau­sių abe­jo­nių dėl ga­li­mo vi­di­nio pu­vi­nio, ku­rio ne­si­ma­to išo­riš­kai, bu­vo at­lik­tas to­mog­ra­fi­nis ty­ri­mas ult­ra­gar­so ske­ne­riu „Ar­bo­tom“. Prie­tai­sas pa­tvir­ti­no, kad kai ku­rie me­džiai yra pa­vo­jin­gi dėl pu­vi­nių ka­mie­nuo­se ir kiek­vie­nais me­tais jų si­tua­ci­ja vis blo­gės dėl at­vi­ro­se žaiz­do­se pra­si­dė­ju­sių pu­vi­mo pro­ce­sų.

Moks­li­nin­kė pa­siū­lė pa­lik­ti 4 met­rų plo­čio iš­ti­si­nę ža­lią ve­ją, ku­rio­je au­ga kaš­to­nai, kad jų šak­nys ir to­liau bū­tų ap­sau­go­tos.

20 kle­vų, ku­rie au­ga pa­lei is­to­ri­nę Didžd­va­rio gim­na­zi­jos sie­ną, siū­lo ša­lin­ti, nes jie už­go­žia kaš­to­nams švie­są. Tas siū­ly­mas su­tam­pa su pro­jek­tuo­to­jų siū­ly­mu.

At­so­din­ti siū­lo rau­don­žie­džius ar­ba gel­ton­žie­džius kaš­to­nus, ku­rie at­spa­res­ni nei pa­pras­tie­ji. Jau­nus me­de­lius siū­lo so­din­ti į erd­ves­nes pro­per­šas, nes pa­so­din­ti tarp bran­džių me­džių neaugs.

D. Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, jog ty­ri­mo iš­va­dos bus įdė­tos į Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to tink­la­la­pį. Ats­ki­ro su­si­ti­ki­mo su Kaš­to­nų alė­jos iš­sau­go­ji­mo ini­cia­ty­vi­ne gru­pe ne­ke­ti­na­ma reng­ti. Esą, kaip vi­si, pa­si­skai­tys Sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mą in­ter­ne­te.

Kaštonų alėja, Šiauliai

SKAITYTI PLAČIAU: Planuojamos kaštonų alėjos skerdynės Šiauliuose sukėlė pilietinius protestus – nuo ko viskas prasidėjo? (papildyta komentarais)

SKAITYTI PLAČIAU: Kas slepiasi už Kauno medžių kirtimų istorijos?

Su­mo­kės ir pa­dės į stal­čių

Alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ren­gė UAB „Ur­ba­nis­ti­ka“ ir „Kelp­ro­jek­tas“. Sa­vi­val­dy­bė pa­ti pro­jek­ta­vi­mo už­duo­ty­je įra­šė, jog me­džius rei­kia keis­ti. Pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tis bu­vo pa­reng­ta dar 2017 me­tų sau­sio mė­ne­sį.

M. Ve­lič­ka pa­brė­žė, jog to­kią už­duo­tį pa­lai­mi­no jo pirm­ta­kė ar­chi­tek­tė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra (bu­vu­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja).

Jis tvir­ti­no tu­rin­tis per­žiū­rė­ti net de­vy­nis pro­jek­tus, ku­rių pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tys bu­vo taip pa­reng­tos, kad pro­jek­tų są­ma­tos dvi­gu­bai vir­ši­ja jų įgy­ven­di­ni­mui ski­ria­mas lė­šas.

„Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ko­dėl bu­vo nu­ma­ty­ta alė­jos me­džius keis­ti, – tei­gė M. Ve­lič­ka. – Gal čia bu­vo ko­kia ar­chi­tek­tės idė­ja?“

Ka­dan­gi dar­bas at­lik­tas, tai Sa­vi­val­dy­bė pro­jek­tuo­to­jams su­mo­kės, kaip su­tar­ty­je su­de­rė­ta, 19,5 tūks­tan­čio eu­rų.

„Ir pa­dė­si­me į stal­čių, – sa­kė M. Ve­lič­ka. – Ko­re­guo­si­me pro­jek­ta­vi­mo už­duo­tį. Iš es­mės kal­ba­me apie vi­so pro­jek­to per­tvar­ky­mą. Tar­si­mės su tais pa­čiais pro­jek­tuo­to­jais, jei­gu ne­su­tiks ko­re­guo­ti, reng­si­me pro­jek­tą iš nau­jo.“

Prog­no­za­vo, jog pro­jek­ta­vi­mo dar­bams atlikti ga­li praei­ti ke­tu­ri mė­ne­siai. Šie­met ran­gos dar­bai bu­vo pla­nuo­ti, bet pra­si­dė­tų tik ki­tą­met.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je teig­ta, jog Sa­vi­val­dy­bė yra at­li­ku­si ir dau­giau dend­ro­lo­gi­nių ty­ri­mų. No­ri­ma iš­siaiš­kin­ti, kaip me­džius rei­kia pri­žiū­rė­ti ir kiek tai kai­nuos. Pla­nuo­ja­ma to­kią pa­slau­gą pirk­ti, nes re­konst­ruo­ja­mo­se gat­vė­se „rei­kės at­so­din­tus me­džius pri­žiū­rė­ti“.

Pa­si­da­ly­ta ir pa­vyz­džiu: Vil­niaus gat­vės anks­čiau at­nau­jin­tos bul­va­ro da­lies lie­pos vargs­ta, nes „į per ma­žas duo­bes so­din­tos“ ir „vien lais­ty­mo joms neuž­ten­ka“.

Dend­ro­lo­gė: „Kai trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, taip ir išei­na“

Pa­pil­do­mą ty­ri­mą at­li­ku­si dr. L. Strai­gy­tė „Šiau­lių kraš­tui“ ko­men­ta­vo, jog Kaš­to­nų alė­jo­je blo­gais pri­pa­ži­no kaš­to­nus, ku­rie pa­žeis­ti vi­di­nio pu­vi­nio, ir ap­de­gu­sius per gais­rą.

„La­bai no­rint ga­li­ma bū­tų juos sau­go­ti, la­jas su­tvir­tin­ti, bet per ar­ti­miau­sią 10 me­tų ne­ga­li­ma ga­ran­tuo­ti už jų sta­bi­lu­mą, ri­zi­ka bū­tų juos lai­ky­ti, – sa­kė moks­li­nin­kė. – Bet vie­ną iš ap­de­gu­sių kaš­to­ną siū­ly­čiau iš­sau­go­ti šviečiamaisiais tiks­lais – ste­bė­ti, kiek toks me­dis ga­li bū­ti gy­vy­bin­gas, nes Lie­tu­vo­je to­kių ap­de­gu­sių kaš­to­nų nė­ra daug.“

Moks­li­nin­kės tei­gi­mu, kaš­to­nai au­ga šim­tą me­tų.

„Jų am­žius il­ges­nis nei žmo­gaus, kaš­to­nų alė­jos už­teks ir vai­kų kar­tai, – sa­kė ji.– O at­so­din­ti juos ga­li­ma pa­laips­niui gru­pė­mis.“

Ko­dėl taip ski­ria­si jos iš­va­dos nuo pro­jek­to dend­ro­lo­gės?

„Mū­sų bė­da, kad ne­tu­ri­me daug apie au­ga­lus iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų: kas priei­na prie pro­jek­tų, tas ir da­ro. Gal kaip nors išeis, o kai trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, taip ir išei­na. Pap­ras­čiau­siu ke­liu ei­na­ma – ša­li­na me­džius dėl re­konst­ruk­ci­jų, iš­kirs vi­sus prie ke­lio – ir pa­pras­čiau dar­bus da­ry­ti, ir la­pų šluo­ti ne­rei­kia, – sa­kė L. Strai­gy­tė. – O mies­te jau­ni me­džiai la­bai sun­kiai pri­gy­ja, to­dėl to­kius ma­si­nius kir­ti­mus la­bai ne­pro­tin­ga da­ry­ti ir žmo­nes tai blo­gai vei­kia. Pjau­ti ir at­so­din­ti me­džius rei­kė­tų frag­men­tais.“

„Neg­ra­žu opo­nen­tų ne­pak­vies­ti“

Kaš­to­nų alė­jos iš­sau­go­ji­mo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė tik iš „Šiau­lių kraš­to“ su­ži­no­jo, jog jau yra pa­pil­do­mo ty­ri­mo iš­va­dos.

„Mes esa­me ne­pa­ten­kin­ti, kad iš Sa­vi­val­dy­bės ne­ga­vo­me tie­sio­gi­nės in­for­ma­ci­jos – ne­gra­žu opo­nen­tų nein­for­muo­ti ir ne­pa­sik­vies­ti, – sa­kė Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, pir­ma­sis pa­ska­ti­nęs bur­tis už kaš­to­nų iš­sau­go­ji­mą. – Ar eks­per­ti­zė bu­vo ob­jek­ty­viai at­lik­ta? Mū­sų at­sto­vai taip ir ne­bu­vo įtrauk­ti į ko­mi­si­ją, nors to pra­šė­me, dėl to pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šė 1 400 žmo­nių. Ži­nau, kad Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo.“

Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys, Kaštonų alėjos išsaugojimo iniciatorius

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rės Vi­li­jos Ulins­ky­tės-Bal­zie­nės tei­gi­mu, vis dėl­to paaiš­kė­jo, kad di­džio­sios da­lies me­džių būk­lė lei­džia iš­sau­go­ti bran­džią kaš­to­nų alė­ją. Ji pa­brė­žė, jog ypač svar­bu, kad tai – is­to­ri­nė te­ri­to­ri­ja. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė yra krei­pu­sis į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, kad Kaš­to­nų alė­ja bū­tų pri­jung­ta prie Didžd­va­rio dvar­vie­tės ir kad re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te į tai bū­ti­na at­si­žvelg­ti.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Gabrielė Gendvilaitė in­for­ma­vo, jog ty­ri­mas dėl vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo yra pra­dė­tas – su­rea­guo­ta į „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jas apie bend­ruo­me­nės pro­tes­tą sukėlu­sį Kaš­to­nų alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.


Kauno advokatas, medžių ir viešo intereso gynėjas Saulius DAMBRAUSKAS apie medžių klausimą iš esmės, 2018 05 16:


Sek naujienas FB grupėje: Saugokime Šiaulių medžius!

Akimirkos iš pilietinio protesto “Išsaugokime Kaštonų alėją!”, balandžio 2


Auksiniai sodinukai arba kaip savivaldos įsisavina milijonus ES eurų už šimtamečių medžių – gamtos paveldo naikinimą (FOTO+ komentarai)

Kreipimasis į piliečius dėl ES lėšomis masiškai naikinamo miesto medžių paveldo Lietuvoje – ruošiamas kolektyvinis ieškinys (renkama informacija)

Kurmelio korporacijos karas su medžiais ir miškai


ŠIAULIAI ACIGAUNA – miesto plaučius į kelmus ir eurus? Ką mano piliečiai?  (VIDEO) 2018 05 02

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau