TAIKAUS TIESIOGINIO PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – SAULIUS DAMBRAUSKAS)

TAIKAUS TIESIOGINIO PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA

Taikus pasipriešinimas yra didžiausia žmonijos jėga. Tai galingiau už galingiausią naikinimo ginklą, kurį sukūrė žmonijos išradingumas.” – Mahatma Ghandi

“Mes, dalyvaujantys taikiame tiesioginiame pasipriešinime, nesame įtampos kūrėjai. Mes tik iškeliame į paviršių jau egzistuojančią paslėptą įtampą.” – Dr. Martin Luther King

“Pagal galiojančius įstatymus fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos – kartu tai reiškia ir įstatymu jam deleguotą pareigą ginti želdynus. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutarė, kad visuomenės atstovai, gynę viešą interesą ir kovoję prieš masinį dendrocidą Kauno mieste – yra teisūs. ” – advokatas Saulius Dambrauskas

Esant tiesioginiam pasipriešinimui, medžių gynimo siekis deklaruojamas pagal: 

  • Želdinių įstatymo 14 straipsnio antrą dalį:   “2. Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.”; ir bendraisiais želdynų apsaugos ir tvarkymo principais:
  • 3 straipsnis. Bendrieji želdynų apsaugos ir tvarkymo principai:
  1. Želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose.
  2. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.
  3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus

1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

2) nemažinamas miestų ir miestelių bendrasis atskirųjų želdynų plotas;

3) formuojamas gamtinis karkasas šalies, rajono, miesto (ar jo dalių) mastu, kuriama vientisa tolygi želdynų sistema miestuose, miesteliuose ir kaimo kraštovaizdyje;

4) išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai;

5) išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas;

6) atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą;

7) pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė;

8) medžius ir krūmus prie saugotinų priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu.”

  • LR Konstitucija 53 straipsnis: Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.
  • LR Konstitucija 54 straipsnis: Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas:

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme kaip vienas iš bendrųjų principų yra nurodoma tai, kad, pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė. Taip pat želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, veisimo valdymą vykdo savivaldybės, kurios <…> teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais; fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose; inicijuoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl naujų želdynų kūrimo, esamų želdynų ir želdinių apsaugos; nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybių, atskirų pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus. Šiame įstatyme nurodyta ir tai, kad fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos. — Aukščiausiojo Teismo pranešimas

Vykdant viešas akcijas būtina griežtai laikytis tokių nuostatų kuriomis nepažeistumėte šių dviejų Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso reikalavimų:

  1. BK 284 straipsnyje nustatytas viešosios tvarkos pažeidimas: tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką.
  2. ANK 481 straipsnyje 1 dalyje nustatytas nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas: necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį.
  3. Tiek nusikaltimas pagal BK 284 straipsnyje nustatytus nusikaltimo požymius, tiek administracinis nusižengimas pagal ANK 481 straipsnyje nustatytus administracinio nusižengimo požymius gali būti inkriminuojami tik tokiai veikai, kuri pasižymi panašiais arba beveik analogiškais požymiais, tačiau turi skirtingą pavojingumo laipsnį. Šiuo atveju svarbu tai, kad veiksmuose nebūtų įžūlaus elgesio, grasinimų, patyčių arba vandališkų veiksmų, ir visi veiksmai būtų nukreipti ne į siekį sutrikdyti visuomenės rimtį.

Keletas praktinių patarimų:

Manau veiksminga priemonė būtų jaunimo grupelių (po kelis susibūrimas), kurie galėtų padėti žaibiškai vienam ar keliems įsilipti į medžius (pavyzdžiui du rankomis padarę “kėdutę” gali lengvai pametėti trečią iki gana ne mažame aukštyje esančios šakos, kad šis užsikabinęs prisitrauktų ir lengvai “įsitaisytų” medyje, kurį ketinama pradėti pjauti…

Manau tokia priemonė galėtų būti kraštutinė, tačiau reikėtų apgalvoti ir prioritetiškai suplanuoti tam tikrus organizuotus elgesio modelius tokius kaip: alkūnėmis tvirtai susikibus tvirtai laikyti liniją, visiems susikibus sėstis ant žemės, greitai susiburti į vieną krūvą, o esant reikalui irgi sėstis ant žemės (taip elgiantis išardyti “rikiuotes” tampa sudėtinga net apmokytai policijai, o formalaus pažeidimo jokio nevyksta.)

Būtina dokumentuoti ir viską filmuoti.

“Iš pradžių jie tave ignoruoja, tada juokiasi iš tavęs, kovoja su tavimi, ir tada tu laimi.” – Mahatma Ghandi


Apibendrinus Aukščiausio teismo sprendimo argumentus dėl teisėto piliečių pasipriešinimo ginant Kauno Smetonos al. kaštonus, išskirtini tokie konkretūs teismo išaiškinimai: 

(1) Visuomenė ar jos dalis turi teisę gauti visą informaciją apie savivaldybės planuojamus vykdyti darbus ir esant reikalui reikalauti, kad jog būtų atliktas tyrimas dėl tokių projektų ar darbų tikslingumo. 

(2) Ketinami kirsti medžiai nebuvo privalomai pažymėti kaip šalintini (raudonais kryžiais). 

(3) Šio įvykio metu ginčas tarp savivaldybės ir suinteresuotos visuomenės narių grupės buvo neišspręstas teisinėmis priemonėmis, todėl policijos pareigūnų nurodymai pasitraukti iš aptvertos teritorijos ir leisti vykdyti medžių kirtimo darbus, konkrečioje situacijoje buvo skubotas, o tuo pačiu neteisėtas. 

(4) Medžių skubotas kirtimas šiuo konkrečiu atveju nebuvo būtinas. 

(5) Protestuotojai A.Smetonos al. vykdė Želdynų įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą jų pareigą neleisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ar želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos. 

(6) Protestuotojų veiksmai teismui nekelia abejonių, kad jie kartu su kitais Kauno miesto gyventojais siekė išsaugoti medžius, nes pastaruosius nukirtus ir sunaikinus jų kelmus, dendrologinė ekspertizė, kurią jie 2017-07-13 pareiškimu Kauno miesto savivaldybei ir Merui reikalavo atlikti, būtų negalima. 

(7) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3 straipsnyje, kuriame įtvirtintos žmogaus teisės būti apsaugotam nuo netinkamo valstybės pareigūnų elgesio, o asmeniui argumentuotai teigiant, kad jis patyrė tokį elgesį, valstybė turi pareigą užtikrinti veiksmingą šio skundo tyrimą. Turima galvoje tai, kad suvaržyti piliečių teises įtvirtintas Konvencijos 3 straipsnyje negalima, jie turi teisę laisvai naudotis savo teisėmis ir argumentuotai laisvai reikšti savo nuomonę dėl jų manymu netinkamų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų pareigūnų veiksmų.


Kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi kirtimai yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją bei stabdyti vykdomą veiklą?

Neteisinga manyti, jog miško kirtimai saugomose teritorijose (Natura 2000) yra legali veikla, kurios teisinį reguliavimą siekiama „pataisyti“. Priešingai, žmonės turi žinoti, jog tai nėra legalu, nes bet kokiems kirtimams Natura 2000 teritorijoje turėjo būti privalomai gauta institucinė išvada, kad tokia ūkinė veikla nedarys poveikio saugomoms vertybėms, o jeigu darys – turėjo būti atliktas pilnas poveikio aplinkai vertinimas. Beje svarbu, kad labai daug saugomų teritorijų Lietuvoje yra įtrauktos į Natura 2000 tinklą.

Todėl bet koks (ir ne tik plynasis kirtimas) saugomose Natura 2000 teritorijose yra negalimas, o jeigu vykdomas – neteisėtas. Planuojamos ūkinės veiklos teisinio reguliavimo aspektu nėra jokios reikšmės, ar į Natura 2000 teritoriją patenkantys miškai yra privatūs, ar valstybiniai, ar jie yra priskirti ūkiniams, apsauginiams ar kitai miškų grupei ir ar miško kirtimas yra numatytas parengtame miškotvarkos projekte.

Jeigu nėra atsakingos saugomų teritorijų institucijos išvados dėl poveikio Natura 2000 teritorijai reikšmingumo nustatymo, tai miško kirtimas yra negalimas, vykdoma ūkinė veikla – neteisėta, o ja daroma žala yra nusikalstama veika. Todėl pastebėjus tokius atvejus žmonės turėtų nedelsiant kviesti RAAD pareigūnus bei skambinti 112 policijai. Šiems atvykus – nurodyti tokių veiksmų neteisėtumo pagrindus, kurie smulkiai išdėstyti mano 2018-09-19 skunde „Dėl neteisėto valstybinių ir privačių miškų kirtimo Natura 2000 teritorijose“.

Draudimas bloginti būklę

Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į Natura 2000 tinklą, nebus pabloginta. Teritorijos naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar kitais tikslais išlaikomas ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms buveinėms ir rūšims. Ūkinių veiklų nesiekiama apriboti, jeigu jos vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus, o nauji planai ir projektai rengiami bei įgyvendinami atlikus tinkamą išankstinį įvertinimą.


NETEISĖTI KIRTIMAI NATURA2000 – KADA KVIESTI POLICIJĄ

SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ  Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

SOS MIESTO MEDŽIAI – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau