Šiauliečiai dėl liepų lankėsi Prezidentūroje ir Vyriausybėje (VIDEO) (PAPILDYMAS – GAUTI ATSAKYMAI)

In­cia­ty­vi­nė gru­pė “Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius” pirmadienį (rugsėjo 9 d.) su­ren­gė pi­ke­tą Vil­niu­je. Šiau­lie­čiai rei­ka­lau­ja laikinai stab­dy­ti Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ma­siš­kai bus iš­pjau­ti bran­dūs svei­ki me­džiai. Pi­ke­to da­ly­viai bu­vo priim­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.

Ry­tą de­šimt šiau­lie­čių su pla­ka­tais iš­si­ri­kia­vo prie Vy­riau­sy­bės rū­mų, o po­pie­tę – prie Pre­zi­den­tū­ros. Pi­ke­te da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Pla­ka­tuo­se iš­ra­šy­tas pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mų leit­mo­ty­vas: “Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne me­džių kir­ti­mui mies­tuo­se”, “Šiau­lių me­re Ar­tū­rai Vi­soc­kai, ne­kirsk me­džių – gy­vy­bės šal­ti­nio, ne­pas­merk žmo­nių anks­ty­voms li­goms ir mir­čiai.”

Su šiau­lie­čiais į aikš­tę kal­bė­tis Vy­riau­sy­bės at­sto­vai nei­šė­jo, bet pa­kvie­tė su­si­ti­ki­mui į rū­mus. Pi­ke­tuo­to­jus priė­mė Vy­riau­sy­bės Eko­no­mi­kos po­li­ti­kos gru­pės va­do­vė Li­na Liu­baus­kai­tė, su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ruo­jan­čios sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tus, at­sto­vai.

Susitikimas Vyriausybėje (VIDEO)

#Šiandien Iniciatyvinės grupės susitikimas su Vyriausybės atstovais.Ar yra vykdoma valstybinė kontrolė ir priežiūra ES finansuojamų projektų įgyvendinimui? Darnaus vystymosi principų užtikrinimui, visuomenės poreikiams? Jei valstybė neveiksni ir neįgali, laikas kreiptis į ES atsakingas institucijas ir imtis veiksmo. PRIMENAME: "Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos." Želdynų įst. 14str.

Posted by Monika Peldavičiūtė on 2019 m. rugsėjo 9 d., pirmadienis

 

Me­džių gy­nė­jai pri­sta­tė Šiau­lių si­tua­ci­ją ir tei­kė vi­są pluoš­tą do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ja. Nu­ma­to­ma pjau­ti ne tik ke­lio­li­ka blo­gos būk­lės me­džių, bet ir de­šim­tis bran­džių, svei­kų me­džių. Sa­vi­val­dy­bės ir pro­jek­tuo­to­jų vie­nas pa­grin­di­nių mo­ty­vų – es­te­ti­nio vaiz­do vien­ti­su­mo sie­kia­my­bė.

Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – kad bū­tų iš­girs­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nė dėl to­kių su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma vyk­do­mų pro­jek­tų.” Tą klau­si­mą kė­lė­me per su­si­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bė­je, – in­for­ma­vo “Šiau­lių kraš­tą” Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės “Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius” va­do­vas. – De­ja, mus priė­mė vi­du­ri­nio lyg­mens pa­ta­rė­jai, ku­rie pa­tys spren­di­mų ne­prii­ma. Net ban­dė mums aiš­kin­ti, kad sa­vi­val­dy­bės yra sa­va­ran­kiš­kos, ir čia ko­ne jų vi­di­nės pro­ble­mos.”

A. Dau­liaus nuo­mo­ne, kai 46 mi­li­jo­nai eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ski­ria­ma mies­to vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tams, tų pi­ni­gų nau­do­ji­mas ne­ga­li bū­ti vien Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.

“Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl pro­jek­tų na­cio­na­li­nės kont­ro­lės, – ak­cen­ta­vo ir Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė. – Kaip vei­kia vals­ty­bės kont­ro­lės me­cha­niz­mas, ar tik­ri­na pro­jek­tų tu­ri­nį pa­gal tai, kaip jie ati­tin­ka dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pus? Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kont­ro­liuo­ja, kaip į pro­ce­są įtrau­kia­ma vi­suo­me­nė?”

“Žings­nis po žings­nio pe­rei­si­me vis­ką, ką ga­li­me Lie­tu­vo­je, jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų”, – pa­ti­ki­no A. Dau­lius.

“Kol kas mums nie­ko ne­pa­ža­dė­jo, o jaus­mas toks lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra  (piketo dalyvius priėmė Prezidento patarėja aplinkosaugai Agnė Jakstienė), – pa­si­da­li­jo įspū­džiu A. Sė­jū­nas. – Bet spręs, aiš­ku, Vy­riau­sy­bė. Pa­li­ko­me raš­tą, ad­re­suo­tą Prem­je­rui, ti­ki­mės grei­to at­sa­ky­mo.”

Pi­ke­to rei­ka­la­vi­mas – pro­jek­tą su­stab­dy­ti, už­draus­ti ma­siš­kai kirs­ti me­džius ir grįž­ti į išei­ties taš­ką – prie de­ry­bų Sa­vi­val­dy­bė­je su vi­suo­me­nės at­sto­vais.

A. Sė­jū­no žo­džiais, “kiek­vie­nas me­dis tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai” ir “už me­džių kir­ti­mą tu­ri bū­ti pri­sii­mta at­sa­ko­my­bė”. Jo nuo­mo­ne, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ig­no­ruo­da­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nę dėl pro­jek­to žel­dy­nų da­lies, pa­žei­dė ir Sa­vi­val­dos, ir Žel­dy­nų įsta­ty­mus bei tarp­tau­ti­nę kon­ven­ci­ją.

Ar ne­pa­vė­luosime?

Sig­na­ta­ras yra ini­ci­ja­vęs raš­tus ir į mi­nis­te­ri­jas. Jis pa­si­da­li­jo, jog iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos jau su­lau­kė pa­lan­kaus me­džių gy­nė­jams at­sa­ky­mo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė pa­pra­šiu­si in­for­ma­ci­jos dar ir iš Sa­vi­val­dy­bės.

A. Sė­jū­nas nuo­gąs­tau­ja, ar ne­bus pa­vė­luo­ta spren­di­mų priim­ti, ar bul­va­re ran­govai ne­pra­dės me­džių kirs­ti, kol “raš­tai su­vaikš­čios”? Te­ri­to­ri­ja dar­bams pra­dė­ti jau ap­tver­ta.

Feis­bu­ke ini­cia­ty­vi­nė gru­pė šiau­lie­čius jau kvie­čia: jei­gu iš­ban­džius vi­sas prie­mo­nes, nie­kas ne­pa­dės, sto­kime prie lie­pų gy­va gran­di­ne.  #Budėk #GamtosSargyba

Šiaulių krašto informacija – www.skrastas.lt

Medžių gynėjai: “Jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų”

FB Saugokime Šiaulių medžius!

Registracija į greito reagavimo pajėgas

 


GAUTI ATSAKYMAI:

Iš Vyriausybės:

Iš Prezidentūros: 


SKAITYTI PLAČIAU: Šiauliečiai prašo palaikymo DĖL KAŠTONŲ ALĖJOS IR SENŲJŲ MEDŽIŲ IŠSAUGOJIMO ŠIAULIUOSE – pasirašyk PETICIJĄ UŽ!

SKAITYTI PLAČIAU: SOS Šiaulių bulvaro LIEPOS – „išnaikinkime senus medžius, atribokime senus žmones, tegu triumfuoja, kas jauna?“ Salomėja JASTRUMSKYTĖ, 2019 06 28

SKAITYTI PLAČIAU: Šiaulių savivaldybė melu kiršina gyventojus – „ar išsaugom 130 liepų, bet atsisakom algų kėlimo, darželių ir mokyklų atnaujinimo, dviračių takų, senelių namų ..?? Austė JUOZAPAITYTĖ

SKAITYTI PLAČIAU: Šiauliai sukilo už liepas – tiesioginė transliacija (VIDEO) (FOTO), 2019 07 04


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau