Šiaulių savivaldybė melu kiršina gyventojus – “ar išsaugom 130 liepų, bet atsisakom algų kėlimo, darželių ir mokyklų atnaujinimo, dviračių takų, senelių namų ..?? Austė JUOZAPAITYTĖ

“Meras ir savivaldybės darbuotojai viešai kuria peticijas kiršinančias visuomenę. Cituoju: “ar išsaugome 130 liepų bulvare, bet atsisakome algų kėlimo, mokyklų ir darželių atnaujinimo, socialinių programų, senelių namų statymo, žvytuotų gatvių asfaltavimo, miesto parkų atnaujinimo, neįgalių vaikų stovyklų, žaidimų aikštelių, dviračių takų ir t.t. (…) Vargšės nusikaltusios liepos, tiek atsakomybės joms užkrauta, algos, pastatų atnaujinimas, neįgaliųjų gyvenimo kokybė…” (Austė Juozapaitytė)

“Pinigų įsisavinimas – tai projekto parašymas, kuriame išpūsta samata + rangovo samdymas, kuris išrašo atitinkamą sumą už atliktus darbus ir sutinka atiduoti “otkatą” – pagal susitarimą. Pinigų įsisavinimas – tai būdas gerai užsidirbti, todėl jokio sąmoningumo, kūrybos tame nėra. Tą galime matyti įgyvendinamuose projektuose – visiška beskonybė, dažnu atveju žala gamtai, žmonėms. Įsisavinama daug pinigų, bet tai trumpalaikiai projektai, kurie neturi jokios išliekamosios vertės. Protingas planavimas – tai siekis kurti ilgalaikę vertę ir gėrį žmonėms, bei gamtai.”

#KadaSkerdynės „Pasirašius sutartį su rangovais, Vilniaus gatvės senosios bulvaro dalies atnaujinimas prasidės liepos viduryje. Sutarta palaukti, kol mieste baigsis tarptautinis FOLKLORO konkursas-festivalis „SAULĖS ŽIEDAS“.

Ateik į bulvaro liepų išsaugojimo akciją! 2019 m. liepos 4 d. 17.30 val. P.Višinskio aikštė, Šiauliai.

Pasirašykite peticiją: Išsaugokime brandžiąsias Šiaulių bulvaro liepas

“Pasirašius sutartį su rangovais, Vilniaus gatvės senosios bulvaro dalies atnaujinimas prasidės liepos viduryje. Sutarta palaukti, kol mieste baigsis tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“.

Austė Juozapaitytė, kraštovaizdžio specialistė, GYVAS MIŠKAS

2019 m. birželio 30 d.

Mieli Šiauliečiai,

Šiuo metu viešoje erdvėje vyksta akivaizdus miesto valdžios tyčiojimasis iš miesto gyventojų ir miesto ateities, vardan principų yra aukojami medžiai.

Meras ir savivaldybės darbuotojai viešai kuria peticijas kiršinančias visuomenę. Cituoju: “Ar išsaugome 130 liepų bulvare, bet atsisakome algų kėlimo, mokyklų ir darželių atnaujinimo, socialinių programų, senelių namų statymo, žvytuotų gatvių asfaltavimo, miesto parkų atnaujinimo, neįgalių vaikų stovyklų, žaidimų aikštelių, dviračių takų ir t.t.”

Vargšės nusikaltusios liepos, tiek atsakomybės joms užkrauta, algos, pastatų atnaujinimas, neįgaliųjų gyvenimo kokybė….

Prancūzijoje šią savaitę, dėl klimato kaitos miestuose susidariusiose karščio salose, temperatūra siekė +46C pavėsyje. Tai ateis ir į Lietuvą. Todėl savivaldybės darbuotojų ir mero elgesį, norint iškirsti medžius, laikau piktybišku nusikaltimu prieš miesto gyventojų gyvybę. (Tyrimai rodo, jog iki 2050 metų dėl karščio salų mirtingumas miestuose padidės dvigubai).

Šiaulių miesto viešųjų erdvių projektai neatitinka ir PAŽEIDŽIA darnaus vystymosi principus, bei daugelį ĮSTATYMŲ, kurie užtikrintų bendruomenių poreikius, biologinės įvairovės išsaugojimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos.

Savivaldybės darbuotojams, pamiršusiems pradinių klasių žinias, primenu:

Mieste dėl netinkamo projektavimo, formuojasi karščio salos.

Augmenija naudoja saulės energiją ir vandenį iš dirvožemio fotosintezei atlikti. Fotosintezės metu anglies dioksidas virsta deguonimi, be to, į atmosferą išskiria sukauptą vandenį, tuo pačiu taip vėsina orą. Brandūs medžiai, tokį procesą atlieka daug efektyviau nei jauni, dekoratyviniai medeliai. Vienintelis būdas išvengti karščio salų – projektuoti miestą mažinant betono plotus (kurie dieną kaupia saulės energiją ir kaitina aplinką), išsaugant ir plečiant žaliasias zonas, nes jos sukurs šešėlį, tinkamai absorbuos vandenį per potvynius, o per karščius vėsins ir valys orą nuo kietųjų dalelių, be to, kas svarbiausia, gamins mums būtiną deguonį.

Pavasarį su Lietuvos arboristikos centro specialistais praėjome naujos bulvaro dalies, Tilžės ir Varpo gatvės medžius. Juos įvertino kaip prastos būklės, prastai nugenėtus ir prastai prižiūrimus.

Todėl argumentas, jog medžiai bus atsodinti, yra absoliutus noras pasipelnyti ir visiškas NESUVOKIMAS kas yra medis ir kokios priežiūros jam reikia.

Kaip žiūrime į medį, taip vadinasi žiūrime ir į žmogų.

Kokį pavyzdį rodome savo vaikams: jie mato, jog nenorime prisiimti atsakomybės už senesnį, galbūt pasiligojusį. Taip auginame žiaurių vaikų kartą, kuri mato, jog galime lengva ranka seną pakeisti jaunu. Tas jauno kultas, dabar gyvuojantis tarp miesto želdinių temos, persikelia ir į mūsų kasdieninę kultūrą tarp žmonių. Be pagarbos senam, netenka prasmės joks bendruomeniškumas ir sveikos visuomenės tęstinumas.

 

„Diegiamas eugeniką garbinantis mąstymas – išnaikinime senus medžius, atribokime senus žmones, tegu triumfuoja, kas jauna. Pasaulis nuo tokio projekto labai nukentėjo prieš 80-100 metų. Ir vėl socialinė eugenika kelia galvą naujomis formomis. (…) Ko­kia yra gy­vy­bės es­te­ti­nė ver­tė? Su es­te­ti­ka mes ga­li­me pa­siek­ti pa­čių dra­ma­tiš­kiau­sių so­cia­li­nių po­ky­čių, o ne ger­bū­vį. Es­te­ti­ka yra žiau­rus ir pa­vo­jin­gas reiš­ki­nys.“

„Da­bar kir­ti­mo apo­lo­ge­tai – pra­de­dant me­rais, bai­giant ku­ni­gais (kas šo­ki­ruo­ja), sa­ko: ne­pri­si­riš­ki­te. Kas yra ne­prie­rai­šu­mas? Mes tu­ri­me ne­prie­rai­šiau­sią – var­to­to­jiš­ką kul­tū­rą. Ji ab­so­liu­čiai ne­prie­rai­ši: nuo iš­par­da­vi­mo iki iš­par­da­vi­mo, nuo se­zo­no iki se­zo­no. (…) Nep­rie­rai­šu­mo ideo­lo­gi­ja pa­vir­tu­si di­džiau­siu monst­ru, tas monst­ras ir sa­ko: pa­keis­ki­me į nau­jus me­de­lius, bus gra­žu. Taip mes pa­kei­si­me ir se­nus žmo­nes su praei­ti­mi… Me­džiai tu­ri di­des­nę at­min­tį nei mū­sų…Bul­va­ro lie­pos yra kaž­ku­rios kar­tos bend­raam­žės. Kaž­kas ga­li sa­ky­ti: „La­bas, tu kar­tu su ma­ni­mi užau­gai“.

„Em­pa­tiš­ku­mą no­ri­ma „išim­ti“ iš vi­suo­me­nės, iš­gram­dy­ti, pa­nai­kin­ti ir pa­keis­ti į var­to­to­jiš­ku­mą, kad var­to­tu­me ne tik dra­bu­žius, bal­dus, grei­tą mais­tą, bet ir gam­tą – trum­puo­ju var­to­ji­mo cik­lu. Bet me­džiai taip ver­ti­nant tu­rė­tų bū­ti pri­skir­ti la­bai il­go var­to­ji­mo cik­lo ob­jek­tams, jų var­to­ji­mas per­žen­gia ke­lias kar­tas.“

„Yra pa­da­ry­ti ty­ri­mai, jog eko­no­miš­kai stip­res­nės mies­to vie­tos yra tu­rin­čios ža­lu­mą. Pa­ra­dok­sas: ža­lio­sios zo­nos te­ri­to­ri­jos ne­tgi su­ku­ria nau­ją so­cia­li­nę at­skir­tį. Tur­tuo­liai no­ri ten, kur ža­lia, ką da­ry­ti sen­bu­viams gy­ven­to­jams, kad jie ga­lė­tų iš­lik­ti ža­liuo­se kvar­ta­luo­se?“

Visas interviu – SOS Šiaulių bulvaro LIEPOS – „išnaikinkime senus medžius, atribokime senus žmones, tegu triumfuoja, kas jauna?“ Salomėja JASTRUMSKYTĖ, 2019 06 28

Šie nauji medžiai neužaugs, nesvarbu kiek laiko praeitų, jie niekad nebus tokie, kokias dabar turime senąsias (nors tokio amžiaus medis dar tik brandus, ne senas) liepas. Šie medžiai yra dekoratyviniai. Be to, su klimato kaitos pasėkmėmis susiduriame jau dabar, ir ateityje susidursime dar intensyviau, kas eis pro bulvarą prie +35C, jau dabar vengiu eiti pro Tilžės gatvę dėl karščio ir iš širdgėlos dėl sudarkyto miesto.

Prie klimato turime taikytis jau dabar, o ne po 20 metų, kuomet, naiviu manymų, tos liepos užaugs. (Geriausiu atveju paaugs dar keletą centimetrų, o tuomet, arba nuskurdinsime miestą, arba kas keletą metų kišime pinigus į vis naujų medžių persodinimą). Visų prašau,diskutuojant, ir priiminėjant tokius sprendimus daugiau pasidomėti kas vyksta pasaulyje, kokios tendencijos. Kodėl kitos Europos šalys pradeda vertinti senuosius medžius ir suteikia jiems didžiausią apsaugą. Kokius projektus įgyvendina ir kaip plečia žaliuosius plotus mieste. Savo pareigose esate galbūt keliems metams, bet sprendžiate miesto likimą daugeliui metų į priekį, todėl kiekvienas sprendimas turi būti apgalvotas, jog tarnautų ateities kartoms ir sukurtų geriausias sąlygas ne tik išgyvenimui, bet kokybiškam GYVAVIMUI. 

Apačioje du vizualai: pirmas – Šiaulių bulvaro projektas, antras – kitų šalių pavyzdys.

Kiek kartų gali atgimti tauta?: “Pinigų įsisavinimas – tai projekto parašymas, kuriame išpūsta samata + rangovo samdymas, kuris išrašo atitinkamą sumą už atliktus darbus ir sutinka atiduoti “otkatą” – pagal susitarimą. Pinigų įsisavinimas – tai būdas gerai užsidirbti, todėl jokio sąmoningumo, kūrybos tame nėra. Tą galime matyti įgyvendinamuose projektuose – visiška beskonybė, dažnu atveju žala gamtai, žmonėms. Įsisavinama daug pinigų, bet tai trumpalaikiai projektai, kurie neturi jokios išliekamosios vertės.

Protingas Planavimas – tai siekis kurti ilgalaikę vertę ir gėrį žmonėms, bei gamtai.”

Šaltinis:

Mieli Šiauliečiai, Šiuo metu viešoje erdvėje vyksta akivaizdus miesto valdžios tyčiojimasis iš miesto gyventojų ir…

Posted by Austė Juozapaitytė on 2019 m. birželio 30 d., sekmadienis

 


Įvykius Šiauliuose galite sekti  FB grupėje “Saugokime Šiaulių Medžius”

Pasirašykite PETICIJĄ: Išsaugokime brandžiąsias Šiaulių bulvaro liepas

Foto – FB archyvas


Ateik į bulvaro liepų išsaugojimo akciją!

2019 m. liepos 4 d. 17.30 val. P.Višinskio aikštė, Šiauliai.

Bulvaro liepos dar pragyventu visus mus. Reikia tik valios pakeisti projekto sprendinius, nestabdant bulvaro rekonstrukcijos. Užsakovas ir projekto priežiūros vykdytojai tai žino ir gali. Principinis nusistatymas iškirsti, nes taip paprasčiau, rodo abejingumą Šiaulių miesto medžiams ir žmonėms. Alternatyva nesvarstoma, gąsdinant rangos sutarties nutraukimu, lėšų praradimu, nesuremontuotais vaikų darželiais, mokyklomis, neasfaltuotomis gatvėmis, algų, neįgaliųjų vaikų stovyklų, dviračių takų atsisakymu ir kt. Ar išsaugosime bulvaro pavėsi ir jaukumą, medžių teikiamą naudą? Ateikite ir išsakykite pilietinę valią.

Bulvaro liepų išsaugojimo akciją! 2019.07.04


SKAITYTI PLAČIAU: Šiaulių miesto tarybos narys E. Žakaris: Šiaulių bulvaro liepas gali išgelbėti tik visuomenė
#PilietiBūkBudrus#ŽinokSavoTeisesIrPareigas#PilietinėTeisėGintiŽeldynus
#SvarbuŽinotiMedžiųGynėjams#LaisvėTaiAtsakomybė

2018 m. Advokatas Saulius Dambrauskas Kauno kaštonų kirtimo atveju laimėjo istorinę pergalę Lietuvos Aukščiausiame Teisme- SVARBUS TEISINIS PRECEDENTAS, APGYNĘS PILIETINĘ TEISĘ GINTI ŽELDYNUS.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS KONSTATAVO (neapskundžiama nutartis):

„Pagal galiojančius įstatymus fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos – kartu tai reiškia ir įstatymu jam deleguotą pareigą ginti želdynus.“ Kauno meras Visvaldas Matijošaitis gavo rimtą pamoką – Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutarė, kad visuomenės atstovai, gynę viešą interesą ir kovoję prieš masinį dendrocidą Kauno mieste – yra teisūs.

VISUOMENĖ TURI TEISĘ REIKALAUTI KOKYBIŠKOS INFORMACIJOS

PILOTAS.LT pernai rašė apie išbandymą demokratijai, kai Kauno apylinkės teismas gana netikėtai stojo į medkirčių pusę. Verdiktą paskelbusi teisėja Larisa Tamulionienė tuomet pažymėjo, esą pareigūnų reikalavimai buvo teisėti, todėl į protesto akciją susirinkę žmonės privalėjo juos vykdyti. Prieš paskutinių 5 kaštonų nupjovimą Kauno A.Smetonos alėjoje protestavę menininkai Auksė Petrulienė, Vytenis Jakas ir advokatas Saulius Dambrauskas buvo pripažinti kaltais.

Visiškai kitos nuomonės laikęsi protestuotojai teismo sprendimą apskundė. Ką tik paaiškėjo, jog ji sutapo ir su nuomone Lietuvos Aukščiausiojo teismo, kuris padėjo išlaikyti šį demokratijos egzaminą. „Visuomenė turi teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę, prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę“, – konstatuoja Aukščiausiasis teismas.

Pasak Aukščiausiojo teismo, byloje nustatyta, kad, 2017 m. kai kuriose Kauno miesto gatvėse pradėjus kirsti medžius, visuomenė ėmė reikšti nepasitenkinimą, prašė stabdyti medžių šalinimo darbus, įvairioms institucijoms rašė skundus.

Nesulaukus iš savivaldybės atsako, vienas asmuo pats ėmėsi iniciatyvos, kreipėsi dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Lietuvos dendrologų draugija, apžiūrėjusi likusius penkis nenupjautus ir septynis nupjautus kaštonus, nustatė, kad šie medžiai gali (ar galėjo, nes dalis jų nupjauta) dar ne mažiau kaip keliasdešimt metų saugiai augti šioje vietoje.

Anot dendrologų, medžių šaknų sistema vykdant gatvės rekonstravimo darbus nėra pažeista, nes montuojamas kelkraščio bortas yra daugiau kaip už 3 metrų.

Pirmosios instancijos teismas asmenį nubaudė už tai, kad jis nevykdė teisėto policijos pareigūnų nurodymo pasitraukti iš nesaugios, laikinai apribotos asmenims patekti vietos, prievarta buvo patrauktas, perėjo juostą „STOP POLICIJA“ (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506 straipsnio 2 ir 4 dalys). Apeliacinės instancijos teismas šio asmens apeliacinį skundą atmetė. Pareiškėjas kasacinio teismo prašė panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir administracinę teiseną jam nutraukti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujino administracinio nusižengimo bylą ir tenkino asmens prašymą – administracinio nusižengimo teiseną nutraukė.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad abiejų instancijų teismai, spręsdami asmens kaltės klausimą, neatsižvelgė į visus šiam klausimui spręsti reikšmingus bylos duomenis ir netinkamai taikė aplinkos apsaugos klausimus reglamentuojančius teisės aktus.


ŠIANDIEN REIKIA TAVO BALSO – PASIRAŠYK IR DALINKIS!

MES PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje! (PETICIJA)

ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

Sauliaus DAMBRAUSKO žinutė visuomenei – kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi KIRTIMAI yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją? 2018 09 26

TAPK GYVO MIŠKO SAVANORIU – UŽPILDYK SAVANORIO ANKETĄ


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

 

https://www.facebook.com/groups/986851674811737/https://www.facebook.com/groups/986851674811737/

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau