#SOS MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

Želdiniai yra viešo intereso objektas, jį gina Želdynų įstatymas, kuris užtikrina gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

Fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos. (…) Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę organizuoti ir dalyvauti, jei turi atitinkamą kvalifikaciją, vykdant visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos kontrolę; (…) dalyvauti veisiant, atkuriant želdinius, saugant juos, tvarkant želdynų aplinką.”

Želdynų įstatymas

“Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.” (54)

“Valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. ” (53)

“Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.” (46)

“Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.”( 7)

Konstitucija 7, 46, 53, 54 straipsniai

“Aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga.”

Piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų pareigos:
“Piliečiai, suinteresuota visuomenė, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų.”

“Aplinkos apsaugos valdymo politika ir praktika turi nukreipti visuomeninius bei privačius interesus aplinkos kokybei gerinti, skatinti gamtos išteklių naudotojus ieškoti būdų ir priemonių, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį gamybą.”

“Gamtos i%

“Gamtos ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus.”

“Aplinkos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga ir laiku sukaupta informacija apie aplinką.”

Aplinkos apsaugos įstatymas

“Orhuso konvencija yra unikali tarptautinės teisės priemonė – užuot gynusi pačią aplinką, ji suteikia kiekvienam visuomenės nariui pagrindą ginti savo teisę gyventi švarioje ir kokybiškoje aplinkoje.

Ši konvencija išplaukia iš pamatinės žmogaus teisės į gyvybę, tačiau čia turima galvoje ne apskritai teisė tiesiog išlikti gyvam, nesvarbu, kokiomis sąlygomis, tačiau teisė gyventi visavertį gyvenimą. Ši konvencija suteikia visuomenei 3 pagrindines teises: gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant valdžios sprendimus dėl aplinkos ir teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais.”

Apie Orhuso Konvenciją

#VisuomenėsKontrolė #Budėk


Medžių atmintinė. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

1. Pastebėjus planuotą kirtimą:

Pastebėję pažymėtą raudonu kryžiumi ar kitokiu įtartinu ženklu sveiką medį: 1. Parašykite e. paštu užklausą savivaldybės administracijai, prisegę medžio nuotraukas.

BŪTINI ATLIKTI VEIKSMAI:

1a. Tekstas: Ginčiju išduotą leidimą medžių kirtimui (genėjimui) adresu [….]. Noriu sužinoti, dėl ko buvo kirtimui/genėjimui pažymėti sveiki saugotini medžiai. Prašau ekspertizės, dalyvaujant specialistams ir visuomenės atstovams. Prašau nepradėti jokių želdinių tvarkymo/šalinimo darbų, kol man nebus pateiktas jūsų atsakymas, pagrįstas teisės aktais ir specialistų išvada <Pasirašote>

Adresatai:
1.1.Pridėkite savo savivaldybės kontaktus (Vilniuje tai – savivaldybe@vilnius.lt).
1.2. Pridėkite Savivaldybės administracijos direktoriaus kontaktus.
1.3. Pridėkite Aplinkos Apsaugos Agentūros ir Aplinkos ministerijos el. adresus: aaa@aaa.am.lt, info@am.lt
1.4. Pridėkite asociacijos Gyvas miškas el.paštą: info@gyvasmiskas.lt

Jei darbai dar nevykdomi, jeigu turite galimybę, surinkite gyventojų parašus prie rašto už šių medžių išsaugojimą. Pateikite nurodytais adresais.

Savivaldybė privalo atsakyti per 20 darbo dienų.

Pasikartokime, medžių žymėjimai. Ką reiškia ant medžių rasti ženklai ir ką daryti pastebėjus atitinkamą žymėjimą?

Delfi straipsnis apie galimus skirtingus žymėjimus:

“Kaip GRYNAS.lt informavo Valstybinės miškų tarnybos direktorius Albertas Kasperavičius, bendro visų galimų ženklinimo atvejų skaičiaus ir ženklinimo atmintinės Valstybinė miškų tarnyba neturi. Kitaip tariant, Lietuvoje vieno bendro nacionalinio miško medžių ženklinimo nėra. A. Kasperavičius pažymi, kad miške medžiai gali būti paženklinti ir teisės aktuose nereglamentuotais, tačiau miškininkams specialistams suprantamais ženklais (R – ribinis medis, K – kampinis medis, V – valksmo vieta). Taip pat ant medžių randama ženklų, neturinčių nieko bendra su ūkininkavimu miškuose – tai ženklai, suprantami sportininkams, kariškiams ir pan.

Tačiau yra keletas sutartinių ženklų, kuriais gali būti pažymėti medžiai miškuose. Ženklų atmintine dalijasi Valstybinė miškų tarnyba.

Jeigu ant medžio krūtinės (krūtinės aukštyje) yra brūkšnys ir virš jo užrašyti skaitmenys, tai gali reikšti, kad yra atliekamas miškų sveikumo monitoringas, ir medis pažymėtas medžio numeriu. Šio ženklo žymėjimo spalva nėra reglamentuota, tačiau dažniausiai naudojama mėlyna spalva. Toks žymėjimas galimas visoje Lietuvoje, o šalia jo dar gali būti apskaitos bareliui pažymėti skirti betoniniai stulpeliai, apskritimu krūtinės aukštyje pažymėtas centrinis medis.

Jeigu miške medis pažymėtas skaitmeniu ant medžio krūtinės (apie 10-15 medžių grupėje), jis gali reikšti apskaitos medžio numerį, brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu žymėjimas.”

2. Pjovimui pasidėjus:

Trakų Vokė, L. Stoškus foto

BŪTINI ATLIKTI VEIKSMAI:

2a. Reikalaukite iš darbininkų parodyti leidimą kirsti. Nesant leidimo, kvieskite policiją. Pagrindas tam: http://www.infolex.lt/ta/336765:str281

2b. Jei darbai vykdomi paukščių perėjimo metu (balandžio – rugpjūčio mėn.) ar matote paukščių ar jų lizdų – skambinkite policijai.

Pagrindas (Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas)

2c. Skambinkite atsakingam savivaldybės administracijos padaliniui (Vilniuje tai Miesto Ūkio departamentui priklausantis Želdynų poskyris, daugelyje Lietuvos rajonų kiti padaliniai, dažnai tiesiog seniūnija): sakykite, kad nesutinkate su priimtu sprendimu medžius kirsti ir reikalaujate įvertinti želdinių būklę ir kirtimo reikalingumą.

Jeigu kirtimai vyksta pavasarį ir vasarą – nurodykite, kad vegetacijos laikotarpiu kirtimai bei genėjimai yra pavojingi medžiams bei gyvūnams. Surašykite analogiško turinio raštą ir išsiųskite visiems aukščiau nurodytiems adresatams.


Kirtimus turi pagrįsti parengtas projektas, pristatytas visuomenei. Parkai dažnai drastiškai retinami neparengus projekto ir nustatyta tvarka nepristačius jo visuomenei.

Pagal Želdynų įstatymą, fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.


3. Pastebėjus neteisingai genimus ar nugenėtus medžius:

Ukmergė, Antakalnio gatvė

BŪTINI ATLIKTI VEIKSMAI:

3a. Surašykite analogišką raštą ir kreipkitės į aukščiau nurodytas institucijas.

Genint medžius neleidžiama:
– nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą (33 punkto 3 dalis);
– taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius–stagarus.
– įmonės, vykdančios medžių ir krūmų genėjimo darbus, privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti medžių ir krūmų genėjimo darbus.


4. Įstatymai leidžiantys ginti viešąjį interesą į žaliąsias erdves:

Vadovaujantis Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo nuostatomis želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, ar kai į savivaldybę kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę.

Želdynų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta, kad želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal tam tikrus įstatyme nustatytus principus:
– išlaikyti istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumą ir pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus įvertinti suinteresuotos visuomenės motyvuotą nuomonę (7 p.).

Šiais įstatyminiais principais yra įgyvendinamos dviejų svarbių tarptautinių konvencijų nuostatos, t.y. Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (priimta 1998 m. birželio 25 d., Lietuva ratifikavo 2001 m; toliau – Orhuso konvencija) ir Europos kraštovaizdžio konvencija (Lietuvoje įsigaliojo 2004-03-01).

Jūratė Markevičienė. Kas yra Orhuso konvencija? Kokie yra pagrindiniai jos tikslai?

Rezoliucija dėl Orhuso konvencijos įgyvendinimo dėl konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) įgyvendinimo LR įstatymo parengimo

4a. Želdynų įstatymas:
3 Straipsnis. 3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

Ištrauka iš Želdynų įstatymo:

16 straipsnis. Visuomenės informavimas ir želdinių būklės ekspertizė (…)

2. Želdinių būklės ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atliekama siekiant ginčytinais atvejais įvertinti želdinių ekologinę ir estetinę svarbą.

Be to, pagal AM patvirtintą ekspertizės aprašą (https://e-seimas.lrs.lt/port…/legalAct/…/TAD/TAIS.311671/asr):
1. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja želdinių būklės ekspertizės atlikimo nuostatas.
2. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.
3. Želdinių būklės ekspertizė atliekama, kai želdynų tvarkymo ar kūrimo projektuose, kituose želdinių pertvarkymą, kūrimą ar veisimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatomas želdinių pertvarkymas, naikinimas ar veisimas reikalauja papildomos informacijos apie želdinių būklę ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti, būklės, ar kai į savivaldybę kreipiasi fiziniai ar juridiniai asmenys, prašydami atlikti ekspertizę.
4. Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri turi pasitelkti atitinkamos srities specialistą(-us).
5. Komisija, atlikusi ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir pateikia suinteresuotiems asmenims.”

Sekantis žingsnis – kolektyvinis skundas dėl pareigų nevykdymo per teismą.

4b. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas
15 straipsnis. Laukinių paukščių rūšių apsauga
1. Draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla:
1) tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais;
2) tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus;
4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę;

4c. 281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas: http://www.infolex.lt/ta/336765:str281

4d. Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas:
15 straipsnis. Laukinių paukščių rūšių apsauga: 1. Draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla: 1) tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais; 2) tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus; 4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę”.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=a82o5blgp


ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS – fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos:Instruktažas – “Gelbėkime Vilniaus medžius” (pavyzdinis)

Detalus instruktažas, komentaruose daug naudingų nuorodų ir įžvalgų – Vilniaus atvejis, FB grupė “Gelbėkime Vilniaus medžius. Iniciatyva”

Išsamus instruktažas – medžių apsauga miestuose, Vilnius, autorė – Jekaterina Lavrinec


Pavyzdys kaip elgtis pamačius nukapotas ar kapojamas šaknis statybvietėje

Originalus postas čia


Papildomai:

“Visuomenės sveikatos saugos” ir “Visuomenės sveikatos saugos kontrolės” skyriai:

SOS miesto medžiai – Gyvo Miško archyvas, įvairūs atvejai, advokato skundų pavyzdžiai

MES PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje! (PETICIJA)


“Įstatymų užtenka – būtina kontrolė”

2018 05 24
Koncentruotai apibrėžta problema, nurodant ir pažeidimus: Labas rytas Lietuva apie miestų želdinius, pokalbis su advokatu Sauliumi Dambrausku ir Aplinkos viceministras Martynu Norbutu. Advokatas Saulius Dambrauskas nurodo, kad teisinė bazė pakankama, bet atsakingos institucijos neatlieka kontrolės, nesurašo pažeidimų aktų.

Medžių kirtimą įtakoja trys ministerijos – SUSISIEKIMO ministerija (tiesia kelius, be atrankos kerta medžius), VIDAUS REIKALŲ ministerija (dalina ES lėšas), APLINKOS ministerija (vykdo kontrolę, formuoja aplinkosauginę politiką) ir žinoma pačios SAVIVALDYBĖS. Viena svarbiausių kontrolės grandžių – AKTYVI VISUOMENĖ.

Vedėjas: “Kas geriau liustruoja (kontroliuoja) nei visuomenė? ”

“Įstatymų užtenka – būtina kontrolė.”

LABAS RYTAS LIETUVA- medžių klausimas. Saulius DAMBRAUSKAS ir Martynas NORBUTAS

Vedėjas: "Kas geriau liustruoja (kontroliuoja) nei visuomenė? "2018 05 24 LABAS RYTAS LIETUVA – medžių klausimas. Dalyvauja Kauno advokatas Saulius DAMBRAUSKAS ir Aplinkos viceministras Martynas NORBUTASMedžių kirtimą įtakoja trys ministerijos – SUSISIEKIMO ministerija (tiesia kelius, elektros tinklus, be atrankos kerta ir geni medžius), VIDAUS REIKALŲ ministerija (dalina ES lėšas), APLINKOS ministerija (vykdo kontrolę, formuoja aplinkosauginę politiką) ir žinoma pačios SAVIVALDYBĖS. Viena svarbiausių kontrolės grandžių – AKTYVI VISUOMENĖ."Įstatymų užtenka – būtina kontrolė."#STOPMedžiųGenocidui #ViskasMūsųRankose #GYVOŽALIOSOS. KAS VYKSTA SU LIETUVOS MEDŽIAIS?https://www.gyvasmiskas.lt/kategorija/sos/miesto-medziai/————————Advokato Sauliaus DAMBRAUSKO kreipimasis į Prezidentūrą: ES finansavimo nutraukimas – vienintelis kelias stabdyti amoralų medžių biznį?Skaitykite daugiau: https://www.gyvasmiskas.lt/advokato-sauliaus-dambrausko-kreipimasis-i-prezidentura-es-finansavimo-nutraukimas-vienintelis-kelias-stabdyti-amoralu-medziu-bizni/————————Kreipimasis į piliečius dėl ES lėšomis masiškai naikinamo miesto medžių paveldo Lietuvoje – ruošiamas kolektyvinis ieškinys (renkama informacija)Skaitykite daugiau: https://www.gyvasmiskas.lt/kreipimasis-i-piliecius-del-masinio-miesto-medziu-paveldo-naikinimo-lietuvoje-ruosiamas-kolektyvinis-ieskinys-renkama-informacija/————————Auksiniai sodinukai arba kaip savivaldos įsisavina milijonus ES eurų už šimtamečių medžių – gamtos paveldo naikinimą (FOTO+ komentarai)Skaitykite daugiau: https://www.gyvasmiskas.lt/auksiniai-sodinukai-arba-kaip-savivaldos-isisavina-milijonus-es-euru-uz-senu-sveiku-medziu-gamtos-paveldo-naikinima-skaitykite-daugiau-httpwww-gyvasmiskas-lt3519-2/

Posted by GYVAS MIŠKAS on 2018 m. gegužės 24 d., ketvirtadienis


Saulius Dambrauskas Kauno kaštonų kirtimo atveju laimėjo istorinę pergalę Lietuvos Aukščiausiame Teisme- svarbus teisinis precedentas, apgynęs pilietinę teisę ginti želdynus

“Pagal galiojančius įstatymus fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos – kartu tai reiškia ir įstatymu jam deleguotą pareigą ginti želdynus.”

www.pilotas.lt

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis gavo rimtą pamoką – Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutarė, kad visuomenės atstovai, gynę viešą interesą ir kovoję prieš masinį dendrocidą Kauno mieste – yra teisūs.

VISUOMENĖ TURI TEISĘ REIKALAUTI KOKYBIŠKOS INFORMACIJOS

PILOTAS.LT pernai rašė apie išbandymą demokratijai, kai Kauno apylinkės teismas gana netikėtai stojo į medkirčių pusę. Verdiktą paskelbusi teisėja Larisa Tamulionienė tuomet pažymėjo, esą pareigūnų reikalavimai buvo teisėti, todėl į protesto akciją susirinkę žmonės privalėjo juos vykdyti. Prieš paskutinių 5 kaštonų nupjovimą Kauno A.Smetonos alėjoje protestavę menininkai Auksė Petrulienė, Vytenis Jakas ir advokatas Saulius Dambrauskas buvo pripažinti kaltais.

Kaip Kauno savivaldybė, pasitelkdama policijos pajėgas,  suėmė želdinius saugančius protestuotojus

Šį rytą A. Smetonos al., kitomis akimis. Advokato pokalbis su pareigūnu.

Posted by Kauno medžių kirtimui – STOP on 2017 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis


Visiškai kitos nuomonės laikęsi protestuotojai teismo sprendimą apskundė. Ką tik paaiškėjo, jog ji sutapo ir su nuomone Lietuvos Aukščiausiojo teismo, kuris padėjo išlaikyti šį demokratijos egzaminą. „Visuomenė turi teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę, prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę“, – konstatuoja Aukščiausiasis teismas.

Pasak Aukščiausiojo teismo, byloje nustatyta, kad, 2017 m. kai kuriose Kauno miesto gatvėse pradėjus kirsti medžius, visuomenė ėmė reikšti nepasitenkinimą, prašė stabdyti medžių šalinimo darbus, įvairioms institucijoms rašė skundus. Nesulaukus iš savivaldybės atsako, vienas asmuo pats ėmėsi iniciatyvos, kreipėsi dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Lietuvos dendrologų draugija, apžiūrėjusi likusius penkis nenupjautus ir septynis nupjautus kaštonus, nustatė, kad šie medžiai gali (ar galėjo, nes dalis jų nupjauta) dar ne mažiau kaip keliasdešimt metų saugiai augti šioje vietoje. Anot dendrologų, medžių šaknų sistema vykdant gatvės rekonstravimo darbus nėra pažeista, nes montuojamas kelkraščio bortas yra daugiau kaip už 3 metrų.

Pirmosios instancijos teismas asmenį nubaudė už tai, kad jis nevykdė teisėto policijos pareigūnų nurodymo pasitraukti iš nesaugios, laikinai apribotos asmenims patekti vietos, prievarta buvo patrauktas, perėjo juostą „STOP POLICIJA“ (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506 straipsnio 2 ir 4 dalys). Apeliacinės instancijos teismas šio asmens apeliacinį skundą atmetė. Pareiškėjas kasacinio teismo prašė panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir administracinę teiseną jam nutraukti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atnaujino administracinio nusižengimo bylą ir tenkino asmens prašymą – administracinio nusižengimo teiseną nutraukė. Teisėjų kolegija konstatavo, kad abiejų instancijų teismai, spręsdami asmens kaltės klausimą, neatsižvelgė į visus šiam klausimui spręsti reikšmingus bylos duomenis ir netinkamai taikė aplinkos apsaugos klausimus reglamentuojančius teisės aktus.

5 LIKUSIŲ KAŠTONŲ IŠKIRSTI NELEIDO TEISĖTAI

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme kaip vienas iš bendrųjų principų yra nurodoma tai, kad, pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė. Taip pat želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, veisimo valdymą vykdo savivaldybės, kurios teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais; fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę gauti patikimą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, planuojamus ir vykdomus darbus želdynų teritorijose; inicijuoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms ir savivaldybėms dėl naujų želdynų kūrimo, esamų želdynų ir želdinių apsaugos; nustatyta tvarka apskųsti valstybės institucijų, savivaldybių, atskirų pareigūnų, fizinių ir juridinių asmenų veiksmus, kai jie pažeidžia želdynų ir želdinių apsaugos reikalavimus. Šiame įstatyme nurodyta ir tai, kad fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti ir blogėtų aplinkos gyvenimo sąlygos.

Teisėjų kolegija pripažino, kad suinteresuota visuomenė turėjo teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę, prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę, o kaip rodo bylos medžiaga, į pateiktus prašymus ir reikalavimus nebuvo reaguojama.

Nutartyje išaiškinta, kad asmuo buvo įsitikinęs, jog siekia visuomenei naudingo rezultato, kad vykdo Želdynų įstatyme įtvirtintą nuostatą (14 straipsnio 2 dalis), jog fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ir želdiniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, kartu reiškia ir įstatymu jam deleguotą pareigą ginti želdynus.

Šioje konkrečioje byloje ši pareiga reikštų neleisti iškirsti dar likusių neiškirstų kaštonų. Pareiškėjas, kaip ir kiti su juo buvę asmenys, nesitraukė nuo medžių, neleido vykdyti darbų, nes, pasitraukus iš įvykio vietos, nukirtus medžius, jau neliktų galimybės atlikti kokybišką jų būklės ekspertizę, juolab atkurti buvusią situaciją.

AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS MEDŽIŲ GYNĖJO KALTĖS NEĮŽVELGĖ

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius duomenis ir vertindama susidariusią situaciją, kuriai esant nebuvo paklūsta policijos pareigūnų reikalavimams ir pereita „STOP POLICIJA“ juosta, konstatavo, kad asmens veikoje nėra kaltės, jo valia buvo sutelkta ne į pavojingos veikos padarymą, o į bent laikiną medžių išsaugojimą nuo iškirtimo, kol bus išsiaiškinta jų būklė. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Šaltiniai:

2018-10-11 AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS NUTARĖ: Kauno medžių gynėjai yra teisūs

Pranešimai www.lat.lt (Lietuvos Aukščiausias Teismas)

Visuomenė turi teisę iš savivaldybės reikalauti kokybiškos informacijos apie ketinamų iškirsti medžių būklę, prašyti atlikti želdinių būklės ekspertizę


ŠIANDIEN REIKIA TAVO BALSO – PASIRAŠYK IR DALINKIS!

MES PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS – Už Ramybės Laiką Gamtoje! (PETICIJA)

ATMINTINĖS:

#SOS MIESTO MEDŽIŲ ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus miesto medžių kirtimą?

#SOS MIŠKAS – ATMINTINĖ. Ką daryti pastebėjus vykdomą ar planuojamą kirtimą (sužymėtus medžius)

Sauliaus DAMBRAUSKO žinutė visuomenei – kada NATURA 2000 teritorijose vykdomi KIRTIMAI yra neteisėti ir kokiais atvejais kviesti policiją? 2018 09 26

TAPK GYVO MIŠKO SAVANORIU – UŽPILDYK SAVANORIO ANKETĄ


🎄🌳☘️🐾
 
Miško bičiuli, 

prisidėk prie miškų, sveikos aplinkos gynybos ir pilietinės kontrolės!

Šiandien GYVAS MIŠKAS – pilietinė – aplinkosauginė iniciatyva yra išlaikoma savanoriškais žmonių įnašais. Šiuo metu “ratą suka” trys koordinatoriai, kuriems ši veikla – pagrindinė. Mus palaiko prisijungiantys savanoriai.

Mūsų tikslas – plėsti pilietinės žiniasklaidos platformą, stiprinti bendruomenes ir jų tinklą, stiprinti pilietines galias, kurti veikiantį ir stiprų pilietinės gynybos ir kontrolės mechanizmą, kuriame galėtų dalyvauti kiekvienas. Ir žinoma, kartu su bendraminčiais kurti ir populiarinti gyvos, žalios Lietuvos viziją! #GyvoŽalio

Tapk SAVANORIU – užpildyk anketą.

PATREON platformoje gali nustatyti mėnesinę paramos įmoką
(nuo 1 eu ir daugiau – pagal Jūsų galimybes)

Galima TIESIOGINĖ PARAMA:
Asociacija „Gyvas miškas“
Gavėjo kodas: 304896516
Sąsk. Nr.: LT217300010156112739
Mokėjimo paskirtis: Parama

Dėkingi iki medžių viršūnių!

GYVAS MIŠKAS 


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma

Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

 

 

 

 

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau