SOS Šiaulių Liepos – BŪK PASIRUOŠĘS IV dalis (VIDEO)(FOTO)(EKSPERTŲ IŠVADOS) 2019 10 15

Kas vyksta Šiauliuose? PASKUTINĖS NAUJIENOS 2019 10 15

#SOS Šiauliečiai, šiandien liepų kirtimams aptveriama nauja bulvaro dalis prie Rūdės gatvės! #BūkPasiruošęs

Dėl Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukcijos prieš savaitę 13 liepų išpjauta vienoje bulvaro atkarpoje, iš viso  “šalinami” 109 brandūs medžiai, kurių didžioji dalis – sveiki. Medžių gynėjai šią pjūtį yra apskundę teismui. Skundą teismas priėmė nagrinėti, bet netenkino prašymo laikinai stabdyti darbus.

Gautos nepriklausomų ekspertų pastabos DĖL ŠIAULIŲ BULVARO ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS 

Lietuvos Arboristikos centras, 2019 10 11

Sigitas Algis Davenis,
Dainius Labeckis,
dr. Banga Grigaliūnaitė

Atsižvelgdami į Asociacijos “Gyvas miškas” prašymą įvertinti Šiaulių miesto bulvaro medžių būklę ir jos eskpertizę, išnagrinėjome pareiškėjų pateiktą medžiagą.

Teikdami šias išvadas, pažymime, kad jas rengėme kaip nepriklausomų ekspertinių institucijų ir organizacijų nariai pagal savo kompetencijas, todėl tikimės, kad tai padės visoms pusėms objektyviai įvertinti padėtį ir priimti adekvačius sprendimus.

Želdinių estetinis požymis (kuris ekologiniu požiūriu nėra reikšmingas), yra vienas pagrindinių argumentų, kuriuo remiasi Akto išvada. Tačiau ekspertizėje nėra nurodyta, kokiais argumentais ar kompetencijomis yra grindžiama, jog “visi medžių habitai tapo neestetiški, nebepuošia pagrindinio miesto bulvaro”. Taip pat nepasiūlyta jokių arboristinių priemonių konstatuotai padėčiai gerinti. Pirminė medžių apžiūra (kiek leido esama padėtis) leidžia koreguoti šią išvadą, akcentuojant, jog vyraujanti alėjos medžių estetinė būklė nėra (arba iki juos pašalinant nebuvo) nepataisomai bloga, o medžių šalinimas nėra vienintelė galima priemonė jai gerinti.

Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, jog Akte argumentuoti ekspertizės rezultatai negalėjo ir negali būti laikomi pakankamu pagrindu imtis medžių šalinimo. Siūlome šį sprendimą peržiūrėti ir medžius (arba kiek jų yra likę) saugoti ir gydyti, atsižvelgiant i objektyvias aplinkybes: medžių būklę ir plačias šiuolaikinių priemonių galimybes jai gerinti. Taip pat siūlome atlikti naują išsamią ekspertizę, ištiriant tiek likusius medžius, tiek kelmus, tiek aktualų kontekstą, bei pakoreguoti įgyvendinamą projektą pagal tokios ekspertizės išvadas, užuot ekspertizę koregavus pagal projektą.

Ekspertizės aktas taip pat turi kitų trūkumų (…) Pavyzdžiui, Akte neįvertinta aplinkybė, jog teritorija yra svarbi kultūros paveldo požiūriu. Kiti pasaulinėje ir Lietuvos tyrimų praktikoje naudojami metodai taip pat nebuvo panaudoti (tempimo-gniuždymo testas, kamienų stovio garsinės chromotografijos tyrimai, ilgalaikė medžių būklės kaitos stebėsena, mikologiniai tyrimai, oro taršos matavimai ir pan.).

Taip pat neįvertinta suinteresuotos visuomenės nuomonių įvairovė. Ekspertizes aprašas to nereikalauja, tačiau kilęs konfliktas su suinteresuotomis grupėmis akivaizdžiai rodo, kad tai yra labai svarbi želdinių vertę miestui rodanti aplinkybe, į kurią reikėtų atsižvelgti pagal kitus LR teisės aktus. Kita vertus, vadovaujantis Želdinių ekspertizės tvarkos aprašu (kuriuo vadovavosi ekspertizės autoriai) ir kitais teisės aktais, ekspertizę šiame apraše numatytais atvejais, taigi, ir šiuo atveju, turėtų vykdyti ne savivaldybė ir ne pavieniai ekspertai, o prie savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, pasitelkusi atitinkamos srities specialistus. Sprendžiant iš Akto turinio, šiuo atveju šis ekspertizės aprašo reikalavimas nebuvo išpildytas.

Tikėtina, jog atliktos ekspertizės trūkumai atsirado dėl užsakovų organizuotos ekspertų atrankos, apsiribojusios išimtinai dendrologais. Todėl siūlome želdinių būklės ekspertizes organizuoti įtraukiant kuo įvairesnių susijusių sričių specialistus, sudarant jiems galimybes deramai panaudoti savo ekspertinius įgūdžius ir metodikas, o taip pat iš anksto suderinti ekspertų kandidatūras su visomis suinteresuotomis pusėmis.

Dokumento originalas Dėl-Šiaulių-bulvaro-želdinių-būklės-ekspertizės-2019-10-11-1 PDF


Susipriešinimas kyla ne tarp medžio ir žmogaus, o žmogaus ir žmogaus, tarp dviejų pasaulėžiūrų. Ką galime padaryti tokiu momentu? Išlikti žmonėmis iki galo, nes didžiausias jų ginklas – mūsų abejingumas.

Tai didžiausia mūsų visų pamoka, kiek sugebėsime pakilti virš biurokratinės realybės žaidimo, merų, vicemerų ir projektų, ir elgsimės vedami žmogiškumo, o ne mums dirbtinai primestuose rėmuose, tiek išliksime žmonėmis. Stovėsime iki paskutinio išsakydami savo nepritarimą, jei reiks ir palydėsime medžius, bet būsime budrūs ir neabejingi. ”Kiekvienas medis turi šerdį, bet ne kiekvienas žmogus turi širdį.” Kiekvienas imkimės veiksmo, muzika, menas, kūryba, fizinis veiksmas. Pabudinkime savo ir aplinkinių vidinį žmogų, tą, kuris kartais prisidengia abejingumu.

Jei rytoj kris liepos, jos bus pastebėtos ir pagerbtos, žmonės tą leidę – neliks nepastebėti, o kiekvienas atkreipęs dėmesį ir ėmęsis veiksmo – padės augti bendruomenei.” – Austė Juozapaitytė


Sekmadieninė ak­ci­ja “Švęs­ki­me ru­de­nį” 2019 10 13

#Šiauliai #Liepos #Gyvybė #Kūryba

Šiauliečiai laisvu laiku imasi akcijų, prie nukirstų kelmų uždega po žvakelę atminti, o pagerbdami ir saugodami esamus medžius atsineša grėblius ir molbertus, arbatą ir šilumą širdyse.

“Mes pra­lo­šė­me mū­šį, bet ne ko­vą, – tei­gia V. To­pi­cha. – Pra­dė­jo­me nuo Kaš­to­nų alė­jos gy­ni­mo, ku­rią ap­gy­nė­me, ir per tą lai­ką pa­tys užau­go­me. Juk ta­da dar nė ne­bu­vo me­džių gy­nė­jų ben­ruome­nės, o da­bar ji yra.”

Taip iš naujo kuriasi miestai, mokydamiesi iš savo klaidų, per netektis, per patirtį, vėl buriasi bendruomenė ir pradeda kurti, nuo minimalių, bet atliepiančių širdis, akcijų iki diskusijų – kokiame mieste nori gyventi ir kaip to pasiekti.

Nuotraukose sekmadieninė meninė akcija, skirta išreikšti meilę, padėką ir pagarbą medžiams už jų neįkainojamą indėlį į žmonių sveikatą, už deguonį, grožį, kvapus.

 


Signataro A. Sėjūno spaudos konf. Seime „Komitetinė baudžiava ir masinės miestų medžių žudynės“

2019-10-07


Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Prezidentui
Dėl masinių miesto medžių žudynių skubaus stabdymo

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda,
Visuomeninė grupė „Saugokime Šiaulių medžius“ kreipiasi į Jus prašydama sustabdyti masišką medžių egzekuciją Šiaulių mieste.

Jonas Paulius II yra įspėjęs civilizuotą pasaulį: „Ten, kur lengva ranka kertamas medis, kitu ėjimu labai lengvai žudomas žmogus.“ Žymus pasaulinio lygio dendrologas Jack Westoby pastebi: „Kai kalbame apie medžius, iš esmės turime omenyje ne medžius, o žmones.“ Medžiai mieste didžiąja dalimi atlieka ne tik ekologinę funkciją. Jie yra aktyvūs bendros būties dalyviai. Dabartinis masinis medžių naikinimas žmones visapusiškai pažemina, apriboja, traumuoja, nustumia į antraeilį vaidmenį miesto gyvenimo valdyme. Galiausiai sukuriamos dramatiškos institucinio smurto situacijos, kai prieš gyventojų valią naikinami medžiai.

Laikas mums visiems suvokti, kad medžiai mieste yra bendras visuotinis gėris, kurio neturi teisės savintis nei miesto savivaldybė, nei privatūs ar juridiniai asmenys. Miestą sudaranti visuma yra vieša ir turi būti laisvai prieinama visiems miesto gyventojams ir svečiams.

Klimato krizės atveju miesto medžiai tampa netgi išgyvenimo miestuose sąlyga – vien per šios vasaros karščio bangas Prancūzijoje nuo karščio miestuose mirė 1100 žmonių. Miesto medžiai atlieka ir ekosocialinį vaidmenį – telkia ir saugo miestą stichinių ir sociopolitinių svyravimų akivaizdoje.

Medžiai mieste yra viešasis gėris, viršijantis privatųjį, taigi negali būti perkami, parduodami ar kitaip tiekiami ar vartojami urbanizuotoje vietovėje.Tarptautiniu mastu vis intensyviau svarstant medžių būtinybę ir vertę urbanizuotose teritorijose (pvz., pasaulinė konferencija Toronto universitete 2013 m. ir kt.), prieinama išvados, jog miestų savivaldos neturėtų spręsti medžių mieste padėties ir likimo. Visų miestų medžiai yra neatsiejama vis labiau problemiškos pasaulinės urbanistinės ekosistemos dalis. Pasaulyje jau pasirašyta nemažai konvencijų dėl žmogaus teisių į gamtinę aplinką (Jungtinių Tautų Orhuso konvencija, Europos Kraštovaizdžio konvencija ir kt.), kurių esminis pamatas yra Žmogaus Teisių Deklaracija.

Todėl įsigalėjęs požiūris, vertinantis medį kaip keičiamą ir instrumentinį urbanistinį elementą, yra pražūtingas žmogaus teisėms, laisvėms ir gerbūviui. Akivaizdžiai neatsitiktinai medžių masinis naikinimas miestuose išprovokuoja miestų gyventojų pasipriešinimą, kurį savivaldos institucijos slopina jėga, prievarta ir smurtu.Pasauliniame kontekste toks žmonių nepritarimas ir priešinimasis medžių naikinimui, jį tapatinant su žudymu yra simptomatinis daugeliu aspektų. Tai ir visiškai naujos biofilosofijos bei biopolitikos radimasis, iškylantis naujas požiūris į gyvybę ir jos vertę, destruktyvių planetos pokyčių dėl žmogaus veiklos pripažinimas ir kt. Todėl piliečių pasipriešinimas medžių masiniam naikinimui yra visuomenės sąmoningėjimo išraiška. Taip pat jis yra simptomas, parodantis vietinių valdžios darinių autonomiškumo, atviros diktatūros užuomazgas, teisę ir teisingumą paminančią valdančiųjų savivalę, privataus ekonominio intereso ( privačių rangovų kompanijų) viršenybę prieš viešąjį interesą.

Medžių išplėšimas iš socialinio žmogaus gyvenimo pažeidžia pamatinę žmogaus ir gamtos simbiozę, kuri net gyvenant griežtai urbanizuotą gyvenimą išlieka kaip fizinio ir psichinio žmogaus gyvybingumo ir sveikumo sąlyga. Taigi, per ateinančius pora metų vien Šiaulių mieste, vien jo pagrindinėje urbanizuotoje dalyje (senamiestis: bulvaras, pagrindinės senamiesčio gatvės, taip pat centrinis ir istoriniai Didždvario ir Zubovų parkai) planuojama, iškirsti daugiau kaip 1000 brandžių ir ilgaamžių medžių. Ši totali destrukcija jau pradėta vykdyti kertant istorines Šiaulių pėsčiųjų bulvaro liepas – pasitelkiant policiją su apmokytais tarnybiniais šunimis.

Iškyla klausimas – o koks mūsų, savų dendrologų požiūris į medį? Šiaulių universiteto dendrologas Kęstutis Aukselis teigia: „Medis yra kaip ir žmogus. Kiekvienas iš mūsų turime pradžią ir pabaigą, sergame… Taip pat ir medžiai. O jeigu paklaustume filosofų, jie pasakytų, jog medis turi sielą. Medis turi supratimą. Užstokite medžiui saulę, ir jis augs taip, kad tą saulę pamatytų. Medis turi sąmonę. Kitokią nei žmogus, bet turi. Ir nebūtinai žemesnio lygio... Medis – ne metalas ir ne akmuo. Tai gyvas organizmas. Taip, gyvybės negerbiame. Medis ne tik kad puošia miestą, bet ir sugeria anglies dioksidą. Kiek žalieji plotai sugeria teršalų, tiek švaresnis tampa miesto oras ir mūsų plaučiai.“

Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas Arvydas Rutkauskas nerimauja, kad naudojantis europiniais pinigais bus atliktas „euroremontas“ – genetiškai stiprius, sėklinės kilmės brandžius medžius pakeis iš Vakarų ir Pietų Europos atvežtais skiepytais medeliais, kurie gyvena apie 25-40 metų. „Normalių medžių neturėsime, jie klonuoti, sunkiai augs, bus apskurę, apkerpėję kaip Gedimino prospekte Vilniuje ar Šiauliuose Vilniaus gatvėje esančiame bulvare“, – kalbėjo dendrologas. Pasak A. Rutkausko geriausia būtų medžius keisti pamažu, o ne viską masiškai nušluoti ir atsodinti, siekiant tik kuo greičiau panaudoti europines lėšas. „Juk kiekvienas senas medis yra vertybė, jis gamina deguonį, valo orą, yra įaugęs, tačiau jam reikia skirti lėšų palaikyti, sutvarkyti, apgenėti, gydyti, šaknis pamaitinti ir pan. O dabar nori tik nupjauti, išrauti ir pakeisti naujais. Tada patogu kelius tiesti, asfaltuoti. Tokie projektai dažniausiai yra skirti savivaldybės įnoriams tenkinti“, – aiškino dendrologas.

Šiauliečiai nesutinka su masiniu brandžių medžių naikinimu jų mieste: 2019 liepos 4 dieną Šiauliuose vyko mitingas dėl bulvaro liepų išsaugojimo, dalyvavo virš 200 žmonių, tačiau niekas iš savivaldybės atstovų nedalyvavo diskusijoje, nors buvo kviesti. Peticiją dėl bulvaro liepų išsaugojimo pasirašė 3600 žmonių, tačiau savivaldybė net nesureagavo į jai įteiktus peticijos rezultatus. Iniciatyvinė grupė „Saugokime Šiaulių medžius“ jau vienija 1140 žmonių, pasisakančių prieš medžių naikinimą Šiaulių mieste.
Kova dėl medžių išsaugojimo vyksta daugiau kaip dvejus metus. Kol kas pavyko išsaugoti tik Kaštonų alėjos medžius. Dėl Šiaulių miesto medžių naikinimo sustabdymo rašėme raštus Finansų ministrui, Centrinės projektų valdymo agentūros vadovams, Vidaus reikalų ir Aplinkos ministrams. Realių sprendimų nesulaukėme. Du kartus kreiptasi į Premjerą. Vyksta atsirašinėjimas. Džiaugiamės tik Aplinkos ministerijos atsakymu – vertindama panašių projektų įgyvendinimo patirtį, ministerija, pažymi, kad senus, bet dar pakankamai geros būklės tvirtus, su gausia lapija medžius keičiant naujais, jaunais želdiniais jų teikiamos naudos miestų visuomenė turi laukti ilgus metus, taip pat didelė rizika, kad nauji želdiniai gali neprigyti. Atsižvelgdama į tai, Aplinkos ministerija prašo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos gerai įvertinti projektinius sprendinius – ar tikrai erdvių sutvarkymui būtina pašalinti senus medžius, ar taip bus pasiekti užsibrėžti projektų tikslai ir pasiekti numatyti rezultatai? Ministerija prašo pakartotinai organizuoti viešą Šiaulių miesto gyventojų susirinkimą. Visa tai savivaldybė gerai žino ir visiškai ignoruoja.

Šiaulių miesto savivaldybė šiurkščiai pažeidinėja ORHUSO konvenciją, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 str., Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 10 p., Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo 7 str. 1,2,3 dalis, LR Želdynų įstatymo 3,10,16 str. Pagal pateiktus oficialius duomenis vieno medelio pasodinimo kaina siekia net 1600 eurų, o Kaune ir Vilniuje apie 400-500 eurų.

TODĖL NATŪRALIAI KYLA KLAUSIMAI:

– Ar gerovės valstybė gali būti kuriama tokių socialinių ir ekologinių prieštaravimų pagrindu?
– Ar gerovės valstybė gali būti kuriama ant sau pakankamų ir tik save pateisinančių išvešėjusių savivaldybės valios ir galios sprendimų?
– Ar gerovės valstybė gali būti kuriama padalinant viešąjį bendruomeninį gėrį projektų ir rangovų ekonominiam interesui, bet masiškai ir smurtiškai apiplėšiant pilnavertę gyventojų aplinką?
– Ar gerovės valstybė gali būti kuriama savivaldose įsivyraujant baimei, kuomet žmonės priversti bijoti tiesioginių savivaldybės veiksmų prieš juos pačius, jų veiklą, darbą, verslą, jei jų išreikšta nuomonė nesiderina su mero ir jo komiteto nuomone?

Masinės medžių žudynės, besiritančios per visus Lietuvos miestus ir jau pasiekusios Šiaulius, aiškiai parodo ir identifikuoja pamatinius prieštaravimus, reikalauja atviro ir kritiško politinės valios veikimo.Šio veiksmo, stabdant socialiai ir ekologiškai destruktyvias medžių žudynes, tikimės iš Jūsų Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento.
Mes įsitikinę, kad, pakvietęs atsakingus ministrus, ištarsite savo autoritetingą svarų žodį nenaudoti URBAN projektų vykdymui ES ir valstybės biudžeto lėšų medžių naikinimui, tos lėšos turi būti skirtos gyvenamosios aplinkos gerinimui. Medžių naikinimas turi būti skubiai sustabdytas!

Pagarbiai,

Humanitarinių mokslų daktarė, filosofė Salomėja Jastrumskytė
„Saugokime Šiaulių medžius“ iniciatyvinės grupės pirmininkas Alfredas Daulius
Kovo 11-osios Akto signataras Algimantas Sėjūnas


ĮVYKIŲ ŠIAULIUOSE CHRONOLOGIJA: 

Šiaulių liepų istorija – „viską šniojanti mirtis mūsų vis tiek neįveiks“. Jurga Daugmaudytė

SOS Šiaulių Liepos GYVAI – III dalis (VIDEO)(TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA) 2019 10 01

SOS Šiaulių LIEPOS – II DIENA (VIDEO)(TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA) 2019 09 27

SOS! Šiaulių liepų atomazga – žmonės rakinosi prie medžių ir kvietė policiją – I diena (VIDEO) (TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA) 2019 09 25

TAIKAUS PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA:

TAIKAUS TIESIOGINIO PASIPRIEŠINIMO INSTRUKCIJA (Dėl miesto medžių ir NATURA2000 kirtimų – SAULIUS DAMBRAUSKAS)


#LaisvėTaiAtsakomybė #MąstymoReforma
Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valdininkų, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

#NacionalinisSaugumasSveikaAplinka#SveikaAplinkaSveikasŽmogus
Aplinkosauga tai prioritetinė valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio, žmogaus ir tautos sveikatos sąlyga!

#KiekvienasPilietisAplinkosaugininkas​
„Ateityje žmogus galės vadintis žmogumi tik būdamas gamtosaugininku.“

(Justinas Marcinkevičius)

#PilietinėKontrolė #Budėk #MiškoSargyba #GyvybėsApsauga
#PilietiBūkBudrus #SaugokMišką #TapkPilietineŽiniasklaida

Medžių gynėjų grupės Facebook

Apginkime Lietuvos Miškus!

STOP medžių kirtimui Lietuvoje

VILNIUS:

Gelbėkime Vilniaus medžius
(www.saugokmedi.lt)

Išsaugokime ŽALIĄ Kalnų parką Vilniuje

Išsaugokime Sapiegų parką!

Diskusija dėl Reformatų skvero rekonstrukcijos

KAUNAS:

STOP kaštonų giljotinai

Kauno medžių kirtimui – STOP

Kaunas prieštarauja

Nemuno Kelias

KLAIPĖDA:

Už gyvą gamtą! Vakarų Lietuva

ŠIAULIAI:

Saugokime Šiaulių medžius!

PANEVĖŽYS:

Už Žalią Panevėžį!

ŠILUTĖ:

S.O.S. Šilutės medžiai

ARIOGALA

Ariogalos parkelis

P.S. jeigu kokia grupė ar puslapis nėra paminėti, praneškite mums info@gyvasmiskas.lt

Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Supratau