1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus paramos asociacijai “Gyvas miškas” (toliau – Portalas) būdus, remiančių asmenų bei rėmėjų teises ir pareigas.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus paramos asociacijai “Gyvas miškas” (toliau – Portalas) būdus, remiančių asmenų bei rėmėjų teises ir pareigas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo.

4. Remiantis asmuo – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigus iš „Bankines kortelės“, „Savo banko“, „PayPal“ ar „Paysera“ sąskaitos Portale skelbiamam projektui aukojantis fizinis ar juridinis asmuo.

5. Rėmėjas – Portale skelbiamam projektui pinigus savo vardu paaukojęs asmuo arba asmuo, kurio vardu paaukoti pinigai.

6. Rėmėjų sąrašas – Portale skelbiamas rėmėjų, paaukojusių pinigus Portale skelbiamam projektui, sąrašas, kuriame nurodomi rėmėjų vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.

7. Organizacija – Portalo projektų atrankos taisyklių nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir (ar) paramos fondas), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus ar biblioteka.

8. Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kuriam galima remti Portale numatytą laikotarpį.

9. Paaukoti pinigai negali būti grąžinami.

10. Pildydamas aukojimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos rėmimo būdus:

11. Remti savo vardu.

12. Remti anonimiškai.

13. Aukoti kito asmens vardu.

14. Tuo atveju, jei asmuo remia savo vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.

15. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja paremti anonimiškai, aukojimo formoje privalo varnele pažymėti „Noriu paremti anonimiškai“.

16. Tuo atveju, jei asmuo remia kito asmens vardu, aukojimo formoje privalo nurodyti tikslų asmens, kurio vardu remia, vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.

17. Aukojimo formoje nurodyti aukotojo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į aukotojų sąrašą, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo paaukojo anonimiškai.

18. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus aukotojų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus prieš skelbdama juos aukotojų sąraše.

19. Portalo administracija neatsako už negautus padėkos raštus ir projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitas, jei aukojimo formoje nurodytas neteisingas aukotojo el. pašto adresas.

20. Portalo administracija turi teisę naudoti aukotojų kontaktinius duomenis Portalo rinkodaros tikslais, tačiau įsipareigoja neviešinti Portale bei neperduoti el. pašto adresų, telefono numerių ir kitų asmens duomenų trečiosioms šalims ir garantuoja šių duomenų saugumą.

21. Remiantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų aukotojo asmens duomenų tikrumu bei skiriamų lėšų skaidrumu. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo aukoja kito asmens vardu, jis taip pat prisiima atsakomybę dėl pastarojo asmens vardo ir pavardės paviešinimo aukotojų sąraše, išskyrus atvejus, kai pildydamas aukojimo formą Remiantis asmuo pasirinko anoniminio aukojimo alternatyvą.

22. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei aukojama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.

23. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą paremti pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paaukotos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinusi pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.

24. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo klaidingai pasirinko projektą, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją dėl aukojamų lėšų paskirties pakeitimo.

25. Tuo atveju, jei projektas dėl techninių aplinkybių (vienu metu atliekami keli skirtingi pavedimai) surinks daugiau pinigų nei nurodyta projekto aprašyme, arba jei organizacija atsisakys vykdyti projektą, pinigų perviršis bus paskirtas vienam ar keliems aktyviems Portale skelbiamiems projektams.

26. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo mokėjimo pavedime neaiškiai nurodo aukojimo paskirtį ir neįmanoma atskirti, kokiam projektui skirta parama, Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra paskirti šį aukojimą bet kuriam aktyviam Portale esančiam projektui.

27. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Taisykles.